Hội nghị Ngoại vụ 20: Định hướng đối ngoại mới – địa phương và doanh nghiệp ở trung tâm

Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2021-2030 đề ra chủ trương xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Continue Reading