Hội nghị Ngoại vụ 20: Định hướng đối ngoại mới – địa phương và doanh nghiệp ở trung tâm

Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2021-2030 đề ra chủ trương xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân địa phương và…

Continue Reading