Gần 1.500 hiệu trưởng, hiệu phó THCS đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng mô-đun 5

GD&TĐ - 1500 hiệu trưởng, hiệu phó cốt cán cấp THCS đã hoàn thành khoá tập huấn, bồi dưỡng mô-đun 5 “Quản trị chất lượng giáo dục trường THCS”. Trong đó, gần 100% học viên đủ điều kiện được cấp…

Continue Reading