Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học xuất phát từ lợi ích người sử dụng

GD&TĐ – Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học (HEMIS) có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý ngành về giáo dục đại học. Ngày 4/11, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì cuộc…

Continue Reading